แท็คที่เป็นที่นิยม

ชื่อแท็ค จำนวนชุดข้อมูล
โรงพยาบาล 17
ต่างประเทศ 15
ประชากร 14
ชุมชน 14
ถนน 12
แหล่งท่องเที่ยว 12
ป้าย 11
โรงเรียน 11
ตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร 10
เศรษฐกิจ 10
สถานศึกษา 10
จำนวนประชากร 9
ผังเมือง 9
สังคม 9
โครงการ 9
planning 9
สมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 9
ลานกีฬา 9
ภาษี 8
แหล่งน้ำ 8
พื้นที่เสี่ยง 8
สถานีดับเพลิง 8
ศาสนสถาน 8
ศูนย์บริการสาธารณสุข 8
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 8
สะพาน 8
พื้นที่เขต 8
งบประมาณ 8
ขยะ 7
พื้นที่สีเขียว 7
อาคารเสี่ยงภัย 7
ความพึงพอใจ 7
สวนสาธารณะ 7
ตลาด 7
ผู้กระทำผิด 7
คลอง 7
ห้องสมุด 7
สถานประกอบการ 7
ข้อมูลบ้านหนังสือ 6
ท่องเที่ยว 6
กรุงเทพธนาคม 6
เดินทางดี 6
ศูนย์กีฬา 6
ศูนย์บริการ 6
บ้านหนังสือ 6
พ.ร.บ.รักษา 6
ชักลากขยะ 6
ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน 6
จุดเสี่ยง 6
เรื่องร้องเรียน 6