ชุดข้อมูลที่มีการแก้ไขมากที่สุด

ชุดข้อมูล จำนวนการแก้ไข
ข้อมูลทางคนเดินข้ามในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15194
สถิติกรุงเทพมหานคร (ด้านสังคม) หมวดประชากร 10862
อัตราการเพิ่มปริมาณการใช้พลังงานของหน่วยงานลดลง - พลังงานไฟฟ้า - พลังงานเชื้อเพลิง 5075
ข้อมูลจำนวนประชากรในกรุงเทพมหานคร พศ. 25.. จำแนกตามอายุและเขต 4031
ชุดข้อมูลประกอบตัวชี้วัดการพัฒนาเมืองของกรุงเทพมหานคร (2563) 3974
ร้อยละของจำนวนข้อมูลคุณภาพอากาศที่มีการตรวจวัดในพื้นที่ทั่วไปผ่านเกณฑ์มาตรฐาน 3385
รายงานด้านความปลอดภัย 3241
ผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการจัดบริการสาธารณะ ของ กทม. ปี 2563 3236
ร้อยละพื้นที่สีเขียวเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีต่อพื้นที่ กทม. 3155
รายการภารกิจตามแผนการกระจายอำนาจฯ และแผนปฎิบัติการฯ ฉบับที่ 1 และ ฉบับที่ 2 (ที่ระบุถ่ายโอนให้ กทม.) 3032